1. KONU

İşbu sözleşme, www.konakakademi.com adlı internet sitesinin üyeleri olan “Konak Akademi” tarafından “satış ortağı”na verilen işin yapımı ve teslimine ilişkin tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. İşbu Sözleşmede yer alan işin tanımı maddesi internet sitesi tarafından her bir iş anlaşması için geçerli kabul edilecek ve tarafların internet sitesi üzerinden bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmesi ile geçerlilik kazanacaktır.

2. TARAFLAR

İşbu sözleşme, 3. maddede tanımı yapılmış olan Satış Ortağı ile İnternet Sitesi arasında tarafların sanal ortam üzerinden sözleşmeyi onaylamaları ile kurulmuş sayılmaktadır.

3. TANIMLAR

İnternet Sitesi: www.konakakademi.com isimli alan adı ile aktif olan web sitesi

Hizmet: Site tarafından, satış ortaklarının, sitede bulunan hizmetlerin tanıtımına ve bu sebeple gerçekleşen satışlarına aracı olması ile hizmet bedelinden kâr payı elde etmesi.

Satış Ortağı : Site’nin kullanım şartlarına uygun şekilde, kendi bilgi ve becerisi ile hizmetlerin tanıtımını yapan, bu hizmetlerin satışını gerçekleştiren ve bu satışlardan belirlenen oranda kâr elde eden gerçek veya tüzel kişi.

İş: İnternet sitesinin hizmetleri kapsamında, satış ortağı tarafından gerçekleştirilecek olan satış.

Sözleşme: Satış ortakları ve İnternet sitesi arasında düzenlenmiş olan anlaşma.

4. SATIŞ ORTAĞI TARAFINDAN YAPILACAK İŞİN KAPSAMI VE SÜRESİ

İş No : 001

İş İlanının Açılış Tarihi: 11/11/2020

İş Teklifinin Tarihi  : 11/11/2020

Kabul Edilen komisyon oranı: %20 (konakakademi.com, komisyon oranlarındaki değişiklik hakkını her zaman elinde bulundurmaktadır.)

Teklifi Kabul Edilen İşin Bitiş Tarihi: Belirsiz Süreli (İnternet sitesi belirler)

İş Başlık: İnternet sitesindeki hizmetlerin yayılmasını sağlamak

İş Açıklama: İnternet sitesindeki hizmetlerin, ilgili hedef kitlelere ulaşmasını kolaylaştırmak adına satış ortakları ile yapılan bir kâr payı anlaşmasıdır.

İş Ödeme Şekli: Kârdan pay

5. SATIŞ ORTAĞI’ NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 Satış ortağı, satış konusunda herhangi bir kısıtlamaya tabi değildir. Dolayısıyla satış ortağı, istediği zaman işi yapar, istediği zaman yapmaz. Satış ortağı, yalnızca gerçekleşen satışlardan kâr payı elde edeceği için, iş konusundaki motivasyonunu kendi belirlemektedir.

5.2 Satış ortağı, gelir elde ettikten sonra kendisine doğacak tüm vergisel yükümlülüklerden, Türk Ticaret Kanunu gereğince sorumludur.

5.3 Satış ortağı, yalnızca internet sitesi tarafından kendisine sunulan satış ortaklığı kodu ile gerçekleşen satışlardan pay alır. İnternet sitesi, bu özel kod sayesinde satışın, satış ortağı aracılığı ile gerçekleştiğini bilebilmektedir. Ayrıca satış ortağı; ilgili kod sayesinde, satış gerçekleştireceği kişilere, internet sitesinin belirlediği ve düzenleme hakkını da elinde bulundurduğu bir oranda indirim sağlayabilmektedir.

6. İNTERNET SİTESİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 İnternet sitesi, satış ortağı ile arasındaki anlaşma gereğince, belirlenen komisyon oranında payı 10 iş günü içerisinde satış ortağının satış ortaklığı formunda belirttiği banka İBAN Numarasına aktarılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2 İnternet sitesi, satış ortakları ile ticari bir bağ bulundurmaz. Satış ortağı, kendisi aracılığı ile gerçekleşen satışlar neticesinde iş gerçekleştirmiş olur ve kâr payı almaya hak kazanır. Dolayısıyla internet sitesi ve satış ortağı arasında işçi-işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

8. YÜRÜRLÜK VE İMZA

İşbu Sözleşme taraflarca sanal ortam üzerinden onaylandığı tarihte yürürlüğe girmiş olacaktır. Sözleşme onay butonu doldurulması zorunlu bir alandır ve bu sözleşmenin onayı niteliğindedir.

error: Content is protected !!